• 0312 473 78 78
  • info@kefaletsigortasi.com.tr

Kefalet Sigortası

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan düzenleme ile  firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkân tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.


Bu kapsamda Erkyıl Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. tarafından acentesi olduğu kefalet sigortası düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri tarafından Kamu ihalelerinde kullanılmak üzere Kefalet Senetlerini düzenlemeye başlanmıştır.


Firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetleri özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur. Bu şekilde, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlanmaktadır.
 

Genel Şartlar İçin Tıklayınız

Özellikleri

Genel olarak Kefalet sigortası, lehtar olan alacaklının zararlarını sigortalı adına telafi edip ödeyen eden sigortadır.

 

Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, lehtara olan taahhüdünü yerine getirmediği takdirde lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.

 

Kefalet sigortası, aslında teminat mektubu ile aynı özelliklere sahip bir üründür.

 

Kefalet sigortası borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır.

 

Kefalet Sigortası Genel Şartları 1.02.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmıştır. Kefalet Senetleri hazine tarafından ruhsat verilen sigorta şirketleri tarafından düzenlenebilmektedir.

Türleri

 

Teminat Türleri ve Tanımlar

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, bu sigorta kapsamında sunulan teminatların tanımları aşağıdaki gibidir.

Avans Ödeme Teminatı: Bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alan tarafın, lehtara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar.

İmalat / Bakım / Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.

Emniyeti Suistimal Teminatı: Kefalet senedinde ismi belirtilen çalışanların, hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, işverenin zarar görmesine karşı teminat sağlar.

Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür.

İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı: Sigorta ettirenin ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi, ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.

Ödeme Teminatı: Tüm taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı teminat sağlar.

Performans Teminatı: Proje sahibinin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar. Sigorta ettirenin yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, sigortacı yeni bir yüklenici ile anlaşıp işin tamamlanmasını da sağlayabilir.

Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.

Kamu İhaleleri Teminatı: Sigortalının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata tabi ihalelerde teminatın gelir kaydedilmesine neden olabilecek risklerine karşı kayıtsız – şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür. Bu teminat, ekli klozlar dahilinde verilir.

Kamu Alacakları Teminatı: Sigortalının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağını ödememesi riskine karşı kayıtsız – şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür.

Sık Sorulan Sorular

Kefalet Sigortasının Avantajı Nedir?

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte bankadan kullanılan mektuplar sigortalının kredi notlarında gayri nakdî kredi olarak görünüp teminat mektubu kullanan firmanın kredi limitlerinde daralmaya sebep olmaktadır. Teminat mektubu yerine kefalet sigortası düzenlendiğinde ise firmanın kredi limitlerinde gayri nakdî veya nakdî kredi kullanımı görünmeyeceği için firma bankadaki limitlerini asıl gerekli olan kredi kullanımı yönünde kullanmasını sağlamaktadır.

Ayrıca kefalet senedi veren sigorta şirketleri kredi kullanım ücreti, limit tahsis ücreti gibi hiçbir ek ücret talep etmemektedir.

 

Kefalet Sigortası En Çok Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Kefalet sigortası konusu ve kapsamı itibari ile banka teminat mektubu verilen veya kabul eden her alanda kullanılabilir. Fakat kamu kurumlarının kefalet senetlerini kabul etmeleri zorunlu olmasına rağmen teminatı kabul eden özel sektör ise kefalet senedini kabul etmek veya ret etmek kendi inisiyatifindedir.

Kefalet Sigortası Maliyeti Nedir?

Kefalet sigortası maliyeti kefalet senedi düzenlenirken sigortalıdan alınan primler ve gereken durumlarda ipotek ve rehin için alınan masraflarıdır. Kefalet Sigortası Primleri kefalet senedi düzenlenecek sigortalının daha önceden sigorta şirketi ile çalışmaları, kefaletin senedinin geçici veya kesin olması, kefalet sigortası ihale için hangi kuruma verileceği gibi birçok etken dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Sigorta şirketleri kefalet senedi düzenlerken sadece mektup vadesi kadar sigorta pirimi alırken bankalar teminat mektubu vermek için mektup komisyonunun yanında hesap işletim ücreti, limit tahsis ücreti, limit kullanım ücreti gibi birçok ek kalem talep etmekte ve ayrıca ipotek ve rehin gibi işlemlerde alınan masraflar için sigorta şirketine göre daha yüksek rakamlar istemekte oldukları göz önüne alındığında kefalet sigortası banka teminat mektubu maliyetine göre daha düşük kalmaktadır.

Kefalet sigortası veren firmalar kefalet senedi düzenlemek ilk olarak talep eden şirkete ait aşağıda belirtilen belge ve mali verileri talep etmektedir. Kefalet sigortası şirketleri gerekli durumlarda ek bilgi ve belgeler isteyebilirler.

Lehtar Kurum Bilgisi

Kefalet Teminat Türü

Kefaletin Vadesi

İhale Tarihi

Kefalet Tutarı

Sigortalı / Borçluya Ait Bilgiler

Vergi Levhası

Ticaret Sicili Gazetesi

Vergi Beyannamesi

Mizan

Bilanço

Gelir Tablosu

Son İmza Sirküleri

Findeks Raporu

Kamu ihalelerinde kullanılmak üzere düzenlenen kefalet senedi örneği aşağıdaki gibidir.Kurumun talebine göre özel formatlarda kefele senedi düzenlenmesi mümkündür.

Nisan 2019 tarihi itibari ile Aksigorta şirketinin kefalet sigortası düzenleme ruhsatı bulunmamaktadır. İlerleyen tarihlerde şirket bu branşta faaliyet gösterebilir.

Kefalet sigortası kamu ihale kanununa göre kamu tarafından açılan bütün ihalelerde kefalet senetleri teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

Kefalet sigortası primleri kefaletin vadesi ve kefalet tutarına göre hesaplanıp kredi kartından veya banka havalesi yoluyla kefalet sigortası yapan şirketler tarafından tahsil edilir.

Türkiye’de ihalelerde kefalet sigortasının tam anlamıyla  kullanılmasına 2018 yılında başlanmış olup henüz birkaç adet sigorta şirketinin kefalet senedi düzenleme ruhsatı vardır. Kefalet sigortasını  yapan sigorta şirketlerinin öncülüğünü  Quick Sigorta yapmaktadır.

Kefalet sigortası yapan sigorta şirketleri kefalet senedi talep eden firmaların mali kayıtlarını inceledikten sonra kefalet tutarı 500.000 TL ye kadar imza veya çek karşılığı kefalet senedi verebilmektedir.

500.000 TL yi aşan kefalet senedi talepleri için araç rehin veya ipotek karşılığı düzenlenmektedir.

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile birebir aynı özelliklere sahip olup kefalet sigortası kamu ihalelerinde banka teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

Kefalet sigortası almak için acenteliğimizle irtibata geçmeniz ve gireceğiniz ihale ile ilgili bilgileri ne kadar teminat istediğinizi ve mali verilerini paylaşmanız ilk aşamada yeterlidir.

İnceleme aşamasından sonra kefalet senedinin hangi şartlarda verilebileceği bilgisi sizinle paylaşılarak kabul etmeniz durumunda belge düzenlenmektedir.

 

Geçici kefalet senedi almak için acenteliğimizle irtibata geçebilirsiniz

Düzenlenen kefalet senedinin vadesi tarihinden önce iade edilmesi sebebi ile prim iade yapılmamaktadır.

Kefalet sigortası düzenleme yetkisi olan şirketlerin hangileri olduğunu güncel listesine  https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri  linke tıklayarak hazinenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.